Ring og få et godt tilbud på 48 14 11 88

Jeg overvejer at efterisolere mit hus

Vil du have et tilbud på isolering?

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde:

1.1 Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1.2 I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

1.3 Købers evt. købebetingelser finder alene anvendelse i det omfang, de er vedtaget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

2. Betingelsesvilkår:

2.1 Med mindre andet er aftalt/ anført på ordre og faktura, er betalingsbetingelserne 8 dage netto fra fakturadato.

2.2 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter med 8 % pa. med tillæg af den til enhver tid gældende sats i National Banken. Renterne tilskrives månedligt, således at sælger er berettiget til at beregne renters rente.

3. Ejendomsforbehold:

3.1 Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varen er betalt. Dette betyder, at sælger ved manglende rettidig betaling kan tage det solgte tilbage og gøre et eventuelt restkrav gældende mod køberen. Restkravet opgøres som forskellen mellem den pris, som sælger i frit salg kan opnå for de tilbagetagne varer, og det beløb, der skyldes i henhold til den indgåede aftale om køb (med tillæg af omkostninger ved tilbagetagelsen og dækningssalget).

3.2 Sælger er ikke forpligtet til at lade varen vurdere forud for et sådant dækningssalg, men vil naturligvis bestræbe sig på at opnå den bedst mulige pris. Kan den tilbagetagne vare ikke sælges indenfor en rimelig periode, er sælger berettiget til at bortskaffe varen og gøre hele kravet gældende overfor køberen

3.3 Sælgers erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler fastholdes uanset indholdet af det aftalte ejendomsforbehold.

3.4 Når sælger gør et ejendomsforbehold gældende, er sælger berettiget til straks at kræve den solgte vare tilbage fra køberen.

3.5 Sælger behøver ikke at søge fogedrettens bistand til en sådan tilbagelevering, idet parterne ved købets indgåelse er enige om sælgers ret til at kræve tilbagelevering ved købers manglende rettidige betaling af købesummen. Sælgers eventuelle forsøg på at formå køber til at opfylde sine betalingsforpligtelser medfører ikke, at sælgers ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende bortfalder.

3.6 Ved salg til private forudsættes købesummen erlagt senest ved varens overgivelse til køberen. I ekstraordinære tilfælde kan sælger beslutte skriftligt at indrømme den private køber kort henstand med betalingen. I sådanne tilfælde forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil hele købesummen er betalt (jf. i det hele dette punkt 3).

4. Levering:

4.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

4.2 Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

4.3 I tilfælde af forsinkelse som følge af de under punkt 4 nævnte omstændigheder, skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder.

4.4 I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

5. Mangler:

5.1 I tilfælde af at der indenfor 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage om levering, efterlevering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for om levering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

5.2 Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, med mindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

6. Produktansvar:

6.1 Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.

6.2 Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

7. Værneting:

7.1 Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.

8. Forbehold:

8.1 For prisændringer, tastefejl og leverandørsvigt.